ΠΟΡΩΔΗ ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ (ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ) KINSHI MAT DENILIT 10 L BUCKET (bacto-stones for 5.000L)

Αμεση παραλαβή
34,50 
Αμεση παραλαβή
0021332
+

Περιγραφή

Το Kinshi Denilit είναι ένα βιολογικό φίλτρο με εξαιρετικά πορώδη δομή και μεγάλη επιφάνεια. Αυτό παρέχει μια μεγάλη επιφάνεια για τα βακτήρια μείωσης των αποβλήτων που προκαλούν φυσική επεξεργασία των αποβλήτων στο νερό. Στον πυρήνα των λίθων, ακόμη και τα νιτρικά μπορούν να διασπαστούν με απονιτροποιητικά βακτήρια.

Kinshi Denilit is a biological filter material with a highly porous structure and a large surface. This provides a large surface for waste reduction bacteria causing a natural processing of the waste in the water. In the core of the stones, even nitrate can be broken down by denitrifying bacteria.

Χαρακτηριστικά

Brand:
Kinshi