Φίλτρα Φίλτρα

ΦΥΤΑ ΓΛΑΣΤΡΑΚΙΑ POTS

Τι κάνει τα φυτά μας σε γλάστρες τόσο επιτυχημένα;
Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο τα γλαστρά μας φυτά είναι τόσο καλά και πώς μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε;

Η SonGrow καλλιεργεί τα φυτά του βλαστού σε βράχο στο θερμοκήπιο. Στο θερμοκήπιο υπάρχει μια τέτοια υψηλή υγρασία, που τα φυτά αισθάνονται σαν να είναι υποβρύχια. Υπό αυτές τις συνθήκες, τα φυτά αναπτύσσουν φύλλα, που θα συνεχίσουν να αυξάνονται μόλις τοποθετηθούν σε ένα ενυδρείο.

Μόλις λάβουμε μια παραγγελία, επιλέγουμε τα φυτά από το συνηθισμένο περιβάλλον και τα βάζουμε σε ένα δοχείο. Ο μέσος χρόνος μεταξύ των μονάδων συλλογής και της προετοιμασίας για αποστολή είναι μία ώρα. Έτσι τα φυτά είναι πολύ φρέσκα!

Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φυτά στο ενυδρείο;

Αφαιρέστε το φυτό από το δοχείο και αφαιρέστε το πετροβάμβακα.
Αν έχετε προβλήματα με την αφαίρεση του πετροβάμβακα, δοκιμάστε το ξανά κάτω από τρεχούμενο νερό, χρησιμοποιήστε ένα μαχαίρι ή λαβίδες.
Ίσως θέλετε να κόψετε τις ρίζες λίγο πιο σύντομες.
Ξεπλύνετε προσεκτικά το φυτό. Αυτό δεν είναι απαραίτητο, αλλά δεν μπορεί να βλάψει τα φυτά.
Ειδικά αν έχετε ευαίσθητα είδη που ζουν σε σας ενυδρείο, όπως ορισμένα είδη γαρίδας, συνιστούμε να ξεπλένετε πάντα τα φυτά καλά και να αφαιρέσετε το πετροβάμβακα. Είναι ιδανικό να τοποθετήσετε το φυτό, όταν είναι καθαρό, σε δεξαμενή με καθαρό νερό για 12 ώρες.

Οι τρεις ομάδες φυτών

Υπάρχουν τρεις ομάδες φυτών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς σκοπούς:

Τα φυτά Stemm (π.χ.Hygrophylla)
Φυτεύστε τα με τσιμπιδάκια ή με τα χέρια σας σε μικρές ομάδες δύο ή τριών στελεχών. Αφήστε 2-3 εκατοστά χώρο μεταξύ των ομάδων.
Τα φυτά Rhizome (π.χ. Anubias)
Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πραγματικό μάτι-catcher αν συνδέσετε τα φυτά σε ένα αντικείμενο, όπως ξύλο ή πέτρα. Χρησιμοποιήστε σύρμα ή ειδική κόλλα.
Φυτά που εξέρχονται από το κέντρο (φυτά ροζέτας)
Δώστε τους ανοιχτό χώρο ώστε να μπορούν να ανεμιστήρα στο νερό.

groen34 veld potplanten.jpg

What makes our potted plants to such a success?
What is the reason why our potted plants are so good and how can you use them?

SonGrow cultivates its stemm plants on rock wool in the greenhouse. In the greenhouse there is such a high humidity, that the plants feel as if they are underwater. Under such circumstances the plants develop leafs, that will keep growing once they are put in an aquarium.

Once we receive an order, we pick the plants out of its usual environment and put it into a pot. The average time between picking plants and getting it ready for shipment is one hour. So the plants are super fresh!

How can you use the plants in the aquarium?

Take the plant out of the pot and remove the rock wool.
If you have problems removing the rock wool, try it once again under running water, use a knife or tweezers.
Maybe you want to cut the roots a bit shorter.
Rinse the plant thoroughly. This is not necessary, but can’t harm the plants.
Especially if you have sensitive species living in you aquarium, such as certain kinds of shrimp, we recommend to always rinse the plants thoroughly and to remove the rock wool. It is ideal to put the plant, once it is clean, into a tank with clean water for 12 hours.

The three groups of pot plants

There are three groups of plants that can be used for different purposes:

Stemm plants (e.g.Hygrophylla)
Plant them with tweezers or with your hands in small groups of two or three stems. Leave 2-3cm space between the groups.
Rhizome plants (e.g. Anubias)
You create a real eye-catcher if you attach the plants to an object, such as wood or stone. Use wire or special glue.
Plants that grow out of the centre (rosette plants)
Give them open space so that they can fan in the water.

Προσφορά! — 9%
Προσφορά! — 9%
Κωδικός: Pot30
Αμεση παραλαβή
5,50  5,00 
Κωδικός: POT913
Αμεση παραλαβή
5,00 
Κωδικός: POT927
Αμεση παραλαβή
5,50 
Προσφορά! — 17%
Προσφορά! — 17%
Κωδικός: POT811
Αμεση παραλαβή
9,00  7,50 
Προσφορά! — 16%
Προσφορά! — 16%
Κωδικός: POT883
Αμεση παραλαβή
9,50  8,00 
Προσφορά! — 8%
Προσφορά! — 8%
Κωδικός: POT131
Αμεση παραλαβή
6,00  5,50 
Προσφορά! — 13%
Προσφορά! — 13%
Κωδικός: Pot1061
Αμεση παραλαβή
8,00  7,00